۲۸
جدول۱. فرم نمونه ثبت مشاهدات رنگ برگ
رنگ RGB مدت پایش به روز تاریخ فصل ردیف
– – – – – ۱
– – – – – ۲

 2 green DN red DN blue DN  و (Green)ســبز ،(Red) ترکیبــی از بانــدهای رنگــی قرمــز
DN digital number 
[۲]
از آنجایی که عکسبرداری در بررسی حاضر در ساعات مختلفـیاز روزهای سال صـورت گرفتـه اسـت، بنـابراین بـرای حـذفتأثیرات نور در به دست آوردن شاخص رنگ2G-RB از درصـدنسبی باندهای رنگ به جای اعداد دیجیتال رنگ(DN) اسـتفادهشد. بنابراین لازم است ابتدا معادله ۱ برای هر کدام از بانـدهایرنگ به دست آید و سپس از آنها در معادله ۲ استفاده شود.
با توجه به این که دما یکی از پارامترهای مهم تأثیرگـذار بـررنگ اجزای گیـاهی اسـت، همبـستگی دمـا بـا شـاخص رنـگ 2G-RB مورد بررسی قرار گرفت. به این منظـور ابتـدا متوسـط دمای ماهانـه از میـانگین متوسـط دماهـای روزانـه در هـر مـاه به دست آمد. متوسط دمای روزانه از میـانگین دمـای حـداقل و حداکثر در هر روز به دست آمده است . ایـن داده هـا مربـوط بـه نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به دانشگاه صنعتی اصـفهان و از سازمان هواشناسی استان اصـفهان تهیـه شـده اسـت . شـاخصرنگ2G-RB نیز از میانگین باندهای رنگی RGB طبق معادله ۲ برای هر ماه به دست آمد . سپس برای آگاهی از وضعیت داده هـاآزمون نرمالیته بر روی آنها توسط نرم افزارSPSS اعمال شـد وبا مش خص شدن نرمال نبودن داده ها از آماره توصـیفی ضـریبهمبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین دمـا و شـاخص2G-RB در نرم افزارSPSS استفاده شد که نتایج آن در جدول ۵ آورده شده است.

نتایج
با توجه به فرمهای مشاهدهگران میانگین زمان ظهور رویدادهای ظهورشناسی گونه عرعر در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۲بهدست آمـدکه براساس توالی فنولوژی در این گیاه در جـدول ۲ نـشان دادهشده است.
از آنجاییکه برگ و میوه دو جزء اصلی گونـه مـورد مطالعـههستند، بنابراین تغییرات رنگ هر یک از ایـن دو پدیـده بـهطـورجداگانه بررسی گردید و میـانگین ماهانـه آنهـا تعیـین و بـه ایـنترتیب جداول طیف رنگی آنها تشکیل شد کـه در جـداول ۳ و ۴ آمده است.
لازم به ذکر است که برای رسم نمودار تغییرات رنـگ میـوه(شکل ۱ و ۲) در ماههایی که میوهها با دو رنـگ مـشاهده شـدهتنها از رنگ میوه های مربوط به سال جدید استفاده شده است.

بحث و نتیجهگیری
جدول۲. زمان ظهور رویداد های ظهورشناسی گونه عرعر در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۲
92964-103472

رویدادهای ظهورشناسی ظهور گل ها ظهور برگهای اولیه برگ دهی کامل ظهور میوه ها سال
١٣٨٢ ٧ خرداد * * ۴ تیر
١٣٨٣ ١٢ اردیبهشت ٨ فروردین ۵ اردیبهشت *
٢١ اردیبهشت ١٠ فروردین ٧ اردیبهشت ٢۵ خرداد
* * * ١٧ خرداد
٣ خرداد ١ اردیبهشت ١۵ اردیبهشت ٩ تیر
١١ اردیبهشت ٧ فروردین ٢٢ فروردین ١١ خرداد
١٢ اردیبهشت ٨ فروردین ١٠ اردیبهشت ۶ خرداد
92964-23648

*: فاقد آماربرداری

با توجه به جدول ۲ می توان دریافت که ظهور بـرگهـا از نیمـهاول فروردین ماه شروع میشود و معمو ﹰلا تا برگدهی کامل یـکماه به طول میانجامد. گلدهی این گونه در نیمه دوم اردیبهشتتا نیمه اول خرداد ماه است و زمان ظهور میوهها معمو ﹰلا از نیمهدوم خرداد تا اوایل تیر مـاه اسـت. در برخـی گزارشـات زمـان جوانهزنی این گونه اواخر آوریل(اوایل اردیبهـشت ) و برگـدهیکامل در حدود ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) گزارش شـده اسـت(۴) که در مقایـسه بـا یافتـههـای ایـن بررسـی تـأخیری در ظهـوررویدادهای ظهورشناسی نشان میدهد. این اختلاف می تواند بـهفاکتورهایی از جملـه ارتفـاع از سـطح دریـا، میـزان بارنـدگی،متوسط درجه حـرارت ماهانـه، میـزان سـاعات آفتـابی در روز،میزان مواد غذایی موجود در خاک و غیره مرتبط باشد. به عـلاوهاختلاف مکانی، فاصله جغرافیایی و بیش از یـک دهـه اخـتلافزمانی دو تحقیق انجام شده تفاوت مشاهدات را می تواند توجیح کنـد. در رابطـه بـا گلـدهی گزارشـات مختلفـی وجـود دارد. در آمریکای شمالی بسته به ارتفاع، گل ها از اواسط آوریل تا جـولای(اواخر فروردین تا اواخر تیر) ظـاهر مـیشـوند (۱۴). در منـاطقمدیترانهای فرانسه گلدهی اواسط مـی (اواخـر اردیبهـشت) آغـازمیشود، در حالی که در اروپای مرکزی جولای (تیـر ) مـاه اصـلیگلدهی است (۸). شاید بتوان با توسعه شبکه های پـایش درختـانخطوط هم پدیدار را در آینده برای این درخت ترسیم نمود.
در جدول ۳ از طیف رنگی حاصل مشخص است کـه ایـندرخت با برگ هایی به رنگ جگـری روشـن ظـاهر مـی شـوند،سپس به رنگ سبز روشن در آمده و بهتدریج رنـگ تیـره ای درطول تابستان به خود گرفته و نهایتﹰا در پاییز کمی به زرد متمایلشده و خزان میکند. اگر برگ هـا بـه مـدت طـولانی تـری رویدرخت باقی بمانند رنگ قهوه ای می یابند. تفاوت های دیده شدهدر سال های مختلف را شاید بتوان به شرایط محیطی و نوساناتپایه ای ارتباط داد.
۲۹
جدول ۳. متوسط ماهانه تغییرات رنگ برگ در درخت عرعر(Ailanthus altissima) در سالهای (۲۰۰۹ -۲۰۰۶)
-68575-137351

فصل ماه ۲۰۰۶ (R-G-B) ۲۰۰۹ (R-G-B) ۲۰۰۸ (R-G-B) ۲۰۰۷ (R-G-B) برگرنگ رنگ برگ رنگ برگ رنگ برگ
۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰۶
-73147-35287

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید