S21
[۱] GI  X 1 این شاخص ازتراکم جمعیت و تعداد نمونه مـستقل اسـت و از
2S= واریانس نمونهها و x= تعداد درختان در هر قطعه نمونه بهترین معیارها در سنجش پراکنش میباشد (۱۷).

۲. شاخص موریسیتا (Morisita) روشها ی فاصلهای
این شاخص از طریق رابطه ۲ محاسبه می شـود. Xi تعـداد افـرادپس از مشخص شدن مراکـز قطعـه نمونـه، دو روش فاصـلهای ۱۶
 x 
شکل ۲. موقعیت منطقه مورد مطالعه (سری ۵ حوزه آبخیز ماسال و تانیان)

شده

حفاظت

منطقه

نشده

حفاظت

منطقه

شده

حفاظت

منطقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نشده


دیدگاهتان را بنویسید