انتخاب ارزش سرعت آموزش بسیار کوچک، باعث افزایش زمان اجرا ی شبکه میگردد و انتخاب ارزشهای ز یـ اد بـرای آننیز باعث دستیابی به نتایج ضعیفی م یشود. بنـابراین پیـ شنهاد شده است که ارزش سرعت یادگیری بین ۱/۰ تـا ۲/۰ انتخـابشود(۲۷). در این مطالعـه بـا معرفـی مقـادیر متفـاوت سـرعتیادگیری به شبکه در نهایت به میزان ۱۹/۰ رسید. تابع فعال کننده بین حاصل جمع وزن دهی شده واحدها در یـ ک لا یـ ه و مقـادیر واحدهای لا یـ ه بعـدی ارتبـاط برقـرار مـیکنـد . تانژانـت تـابعهایپربولیک به صورت زیر میباشد:

1762506-2002367

شهرستان ا
ی
ذه

شهرستان

ا

ی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ذه

شکل ۱. موقعیت شهرستان ایذه در کشور و استان

1210057-1879387

نمودار۱. مآمبروترماهیک شهرستان ایذه

γ( )c = tanh(c) =

((eecc−−e )eccاین تابع مقادیر واقع ی را گرفته و آنهـا را بـه مقـادیری در بـازه (۱، ۱-) تبدیل مـ یکنـد . پـارارمتر گـشتاور(Momentum rate) منجر به کاهش نوسانات میشود. این پارارمتر بـه شـبکه اجـازهمیدهد تا علاوه بر تغییرات ش یب به تغییـ رات سـطح خطـا نیـ ز واکنش نشان دهـد و فرآینـد همپوشـانی داده هـای آموزشـی وآزمایش سرعت میدهد. با آزمون و خطای این م یزان، شـبکهای با م یزان گشتاور ۷/۰ انتخاب شد. میزان خطا ی قابل قبول بـرای اجرای شبکه ۰۰۱/۰ در نظر گرفته شد.

نتایج
عناصر اقل یمی مختلف ی بر روی وقوع و گسترش آتش سـوزی در عرصههای طب یعی تأثیر دارند . بهمنظور بررسـی همبـستگی بـین
۷۹
ns: معنیدار نبودن پارامتر، *: معنیدار بودن پارامتر
دادههای اقل یمی و تعداد و سـطح آتـش سـوزی هـای گذشـته ازآزمون همبستگ ی اسپ یرمن استفاده شد. نتایج آزمـون همبـستگی اسپیرمن بـین سـطح سـوخته شـده و متغی رهـای اقل ی مـی مـوردبررسی در این تحق یق نشان داده که فاکتورهـای حـداکثر دمـا ومتوسط دما دارای همبستگ ی مثبت با سطوح سوخته دارند. نتایج این تحق یق نشان داد که با افـزایش حـداکثر دمـا و بـه طبـع آنمتوسط دما ی مح یط سطح سـوخته شـده افـزایش یافتـه اسـت. هم چنین نتا یج این آزمون بین تعـداد آتـش سـوزی و متغی رهـای اقلیمی مورد مطالعه نشان داد، که متغیر حداکثر دما، متوسط دمـاو تعداد ساعات آفتابی دارای همبستگی مثبت و متوسط رطوبتنسبی و حداقل رطوبت نسبی دارای همبستگی منفـی بـا وقـوعآتشسوزی است یا به عبارتی هر چه حداقل و متوسط رطوبت۸۰

شکل ۲. الگوری تم یک پرسپترون- الگوریتم پرسپترون چندلایه(MLP)

سطح سوخته شده وقوع آتشسوزی *۰۲۰/۰و ۴۱۷/۰ *۰۰۰/۰و ۵۹۵/۰ متوسط دما
*۰۷۳/۰و ۱۲۶/۰ *۰۰۰/۰و ۶۰۷/۰ حداکثر دما
-۰/۲۶۰ و۰/۱۵۸ ns *۰۰۰/۰و ۳۹۵/۰- متوسط رطوبت نسبی
۰/۳۳۷ و۰/۴۶۳ ns *۰۲۸/۰و ۲۰۷/۰- حداقل رطوبت نسبی
-۰/۷۸۰ و۰/۳۳۴ ns *۰۲۴/۰و ۶۵۷/۰- حداکثر رطوبت نسبی
-۰/۶۰۸ و۰/۲۶۲ ns *۰۴۹/۰و ۲۲۴/۰ تعدا ساعات آفتابی
۰/۲۵۹ و۰/۱۵۹ ns -۰/۱۷۳ و۰/۲۲۶ ns میزان بارندگی
۰/۲۲۷ و۰/۲۲۰ ns -۰/۲۰۶ و۰/۳۵۳ ns تعداد روزها ی دارا ی بارندگی
۰/۵۱۱ و۰/۴۵۱ ns ۲۶۷/۰و ۳۵۵/۰ تعداد روزهای بدون بارندگی
4053842539582

جدول۱. ضرایب همبستگ ی اسپیرمن(r, P <0/05) بین متغیرهای اقلیمی و تعداد آتشسوزی و سطح سوخته شده آتشسوز
ی

پارامتر اقل

یم
ی

آتشسوز


دیدگاهتان را بنویسید